Gammelstadens ungdomsförening

Gammelstaden vid Vanda ås mynning är platsen där Helsingfors grundlades år 1550. Efter att staden flyttades på 1640-talet kom området länge att förbli i periferin av Helsingfors. Under andra hälften av 1800-talet industrialiserades Gammelstaden och Arabia. Inom det här arbetarsamhället förekom en livskraftig kulturell och social verksamhet. Ortsbornas samhälleliga engagemang och fritidsverksamhet kanaliserades genom Arabia och Gammelstadens arbetares förening grundad år 1887. Efter att arbetarföreningens verksamhet slocknat grundades Gammelstadens ungdomsförening år 1908.

Föreningen har haft en stor betydelse för den svenskspråkiga befolkningen i stadsdelarna Gammelstaden, Majstad och Arabia under en period av över 100 år. Föreningen blickar ständigt framåt för att erbjuda ännu fler former av givande och engagerande fritidsverksamhet.