Gammelstadens ungdomsförening r.f.
Helsingfors

GDPR

- General Data Protection Regulationär EU:s nya allmänna dataskyddsförordning. Den antogs 2016 och trädde i kraft i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter nationell register- och personuppgiftslagstiftning. 

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Gammelstadens ungdomsförening r.f.http://www.guffenberghyddan@gmail.com, tel. 044 3063 175/Ordförande. 

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse: sekreterare, medlemssekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna är även tillgängliga för anställda vid Förbundet FSSMF, där GUF-kören är medlem, och vid föreningen Norr om Stan (NoS) r.f. där Gammelstadens Ungdomsförening är medlem. NoS ger ut en medlemstidning för alla medlemmar i medlemsföreningar. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utöver till förbundet och Norr om Stan utanför organisationen.  

Föreningens två körer upprätthåller var en förteckning över sina sångare i resp. kören. Förteckningen innehåller namn, adress, telefonnummer och e-postadress, och den sparas på föreningens webbsidor under körernas interna sidor som har lösenord. Dessa förteckningar är tillgängliga för styrelsen och sångarna i resp. körer. Förteckningarnas syfte är att göra det möjligt för koristerna att hålla kontakt med varandra. 

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.